Vedtekter for Lørenfallet og omegn Vel stiftet 21.10.2010. Vedtatt den 21.10.2010, (Versjon 1, siste endringsdato: 21.10.2010)


§ 1. Navn Foreningens navn er Lørenfallet og omegn Vel


§ 2. Formål og virkemidler 2.1 Velforeningen skal ivareta medlem menes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. 2.2 Foreningens er partipolitisk uavhengig. 2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. 2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. 2.5 Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift. 2.6 Velforeningen vil vurdere innmelding i medlem av Vellenes Fellesorganisasjon.


§ 3. Velforeningens geografiske område 3.1 Velforeningens område er definert slik: Alle husstander som sogner til postnummer 1923. Også andre husstander innen Sørum skoles skolekrets som IKKE tilhører en annen velforening, kan opptas som medlemmer. Andre medlemmer kan tas opp av styret etter vurdering i det enkelte tilfelle.


§ 4 Juridisk person 4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


§ 5. Medlemskap

5.1 Enhver husstand (evt. har eiendom) innen området som er definert i § 3, kan bli medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt5.2 Medlemmer som flytter ut av foreningens område kan fortsatt være medlem så lenge de betaler kontingent og ikke av annen grunn er ekskludert, jfr pkt 5.5 5.3 Beboere som gjennom en årrekke har vist stor innsats og interesse for stedet og velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

 

5.4 Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renomé, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet. 5.5 Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent. Utmelding skjer skriftlig, enten via Web-side, mail eller pr brev.

Hver husstand har ett medlemskap (og en stemme), dvs samme familie på samme adresse. Hvis det er flere fra samme husstand i valgte verv, vil imidlertid alle disse ha stemmerett i styret og på årsmøtet.


§ 6. Kontingent

6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

 

6.2 Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


§ 7. Årsmøte Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Publisering på Web-sidene (www.sørum.net) regnes som tilgjengliggjøring. Oppslag om tid og sted bør i tillegg settes opp på sentrale steder innen området. Medlemmer som ikke har tilgang til data, kan på forespørsel til styret få utlevert dokumentene på papir.

 

7.1 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan (evt. kan ikke) skje ved fullmakt.

 

7.2 Årsmøtet behandler: . Årsmelding fra styret . Regnskap i revidert stand . Innkomne forslag . Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent. Valg av: . leder (særskilt valg) . fire styremedlemmer . to varamedlemmer . Revisor . valgkomite på tre medlemmer . Eventuelt, når medlemskap er tegnet: Utsending(er) til Vellenes Fellesorganisasjons landsmøte (og eventuelt: til fellesutvalget for velforeninger i kommunen) .eventuelle komiteer.

 

7.3 Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Dirigent(ene) behøver ikke være medlem i foreningen. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert - sendes samtlige medlemmer. Styremedlemmene velges for to år. Første valg velges to av de fire styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges. På stiftelsesmøte, velges vervene kun frem til første ordinære årsmøte. Hvis det ikke skulle være kandidater til å fylle alle verv, kan årsmøte godkjenne avvik, det kan være å gi styret fullmakt til å konstituere kandidater i etterkant, eller at styret velges med færre medlemmer. I tillegg velges leder ved direkte valg for ett år.

 

7.4 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).

 

7.5 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

 

7.6 Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

 

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 prosent av medlemmene (minst 10 medlemmer hvis det er færre enn 100 medlemmer totalt) kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7

Innkallingsfristen er minst 14 dager.

 

§ 9. Medlemsmøter

9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

 

§ 10. Velforeningens ledelse (styret)

10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

 

10.2 Styret skal: -Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta med lemmenes interesser overfor andre instanser -Stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi -etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. -etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter. -representere foreningen utad -sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

 

10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom.

 

10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig. Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres. Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

 

10.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser/er inhabil.

 

§ 11 Regnskap og revisjon

11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

11.2 Styret skal påse at regnskapet blir ført

11.3 Revisor utpekt/valgt av årsmøtet, leverer revisorrapport til årsmøtet om regnskapet som legges frem.


§ 12. Vedtektsendringer

12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

 

§ 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

 

13.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at de foreninger som driver arbeid til beste for barn, ungdom eller eldre i Lørenfallet og omegn Vels område kan søke om midler fra boet. Hvis det ikke skulle finnes slike på avviklingstidspunktet, utvides området til Sørum kommune eller den organisatoriske enhet Sørum tilhører ved evt kommunesammenslåing. Avviklingstyret bestemmer fordelingen. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

13.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for

sammenslutningen/delingen som.årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.